tahij-nieuws

Naar homepage Tandarts aan het IJ Van Diemenstraat 88 A'dam | Vacatures | Spoed😱 | Receptie

Terug

We zijn weer open!

24-04-20

↓ English version

Beste allemaal,

Uit de persconferentie van afgelopen dinsdag en het advies van onze beroepsgroep is gebleken dat wij weer open mogen voor reguliere mondzorg. Er zijn zeer duidelijke maatregelen gesteld waar wij ons aan zullen houden, in het belang van uw en onze gezondheid. Dit houdt onder andere in dat onze planning en werkwijze er iets anders uit komt te zien de komende weken.
Wellicht wordt de tijd of de dag van uw afspraak gewijzigd. Wij nemen daarover dan tijdig contact met u op. Wij vragen hiervoor uw begrip en flexibiliteit.

Maatregelen voor een bezoek aan Tandarts aan het IJ
Welke maatregelen nemen wij om verspreiding van het virus tegen te gaan? En wat zult u hiervan merken in de praktijk?
Wij hebben de maatregelen en onze nieuwe manier van werken voor u op een rijtje gezet:

 • Als u een afspraak heeft staan, dan ontvangt u vooraf een vragenlijst in uw afspraakherinnering. Wij vragen u deze vragenlijst vóór uw bezoek in te vullen.
 • Kunt u alle vragen beantwoorden met NEE, dan kan uw afspraak doorgaan. Beantwoordt u één of meerdere vragen met JA, dan vragen wij u telefonisch contact met ons op te nemen. Wij geven u dan verdere instructies.
 • Bij binnenkomst in de praktijk, vragen wij u uw handen te desinfecteren met alcohol. Wij verzoeken u om daarna uw gezicht en zaken zoals uw mobiele telefoon niet meer aan te raken.
 • In de wachtruimte en tijdens de afspraken houden we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand die door de rijksoverheid wordt geadviseerd.
 • Komt u niet te vroeg op uw afspraak. Zo voorkomen we drukte in de wachtkamer. Als u te vroeg bent, dan verzoeken wij u vriendelijk om buiten te wachten. Is het te druk in de wachtkamer, dan kan het kan zijn dat de tandartsassistent u verzoekt om buiten te wachten als u zich meldt in de praktijk.
 • Als u te laat bent, dan moeten wij helaas een nieuwe afspraak maken. Een goede planning is momenteel belangrijk om drukte in de praktijk tegen te gaan en deze komt in het gedrang als u te laat bent.
 • Komt u zoveel mogelijk alleen naar een afspraak. Indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen. Meldt u dit dan aub van te voren.
 • Verlaat de praktijk zo spoedig mogelijk na de behandeling. Wij nemen per e-mail of telefonisch contact met u op om een vervolgafspraak te plannen.
 • De toilet is gesloten voor patiënten. Houdt u daar rekening mee.
 • Reinig (poets, stoker, rager) uw tanden voor uw bezoek aan de tandarts.
 • Het kan zijn dat wij u vragen om te spoelen met waterstofperoxide voorafgaand aan uw behandeling.
 • Wij schudden nog steeds geen handen en verwelkomen u met een glimlach.
 • Volg aub eventuele aanwijzingen van het personeel op.
 • In de behandelkamer houden wij ons - zoals u van ons gewend bent - aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken en hebben wij daarnaast nog aanvullende hygiënemaatregelen genomen.
 • Het kan zijn dat uw afspraak in de afgelopen periode is afgezegd, u kunt contact met ons opnemen voor het plannen van een nieuwe afspraak.

Tot slot: wij zijn de afgelopen 1,5 maand enkel geopend geweest voor spoedbehandelingen. Alle reguliere behandelingen hebben wij vooruit moeten schuiven. Dat betekent dat wij momenteel erg volle agenda's hebben. Houd er aub rekening mee dat u wat langer zult moeten wachten om een afspraak in te plannen.


Dear All,

Last Tuesday's press conference and the advice of our professional group showed that we can open up again for regular oral care. Very clear measures have been taken that we will adhere to, for the sake of your and our health. This means, among other things, that our planning and working method will look slightly different in the coming weeks. The time or day of your appointment may be changed. We will then contact you in time. We ask for your understanding and flexibility for this.

Measures for a visit to Tandarts aan het IJ
What measures do we take to prevent the spread of the virus? And what will you notice in practice?
We have listed the measures and our new way of working for you:

 • If you have an appointment, you will receive a questionnaire in advance in your appointment reminder. We ask you to complete this questionnaire before your visit.
 • If you can answer all questions with NO, your appointment can continue. If you answer one or more questions with YES, we ask you to contact us by telephone. We will then give you further instructions.
 • Upon entering the practice, we ask you to disinfect your hands with alcohol. We ask you to stop touching your face and things like your mobile phone afterwards.
 • In the waiting area and during the appointments, we keep the 1.5 meters distance that is recommended by central government as well as possible.
 • Do not arrive too early at your appointment. This way we avoid crowds in the waiting room. If you are early, we kindly request you to wait outside. If it is too busy in the waiting room, the dental assistant may request that you wait outside when you report to the practice.
 • If you are late, we unfortunately have to make a new appointment. Good planning is currently important to counteract busyness in practice and it is compromised if you are late.
 • If possible, come alone to an appointment. If strictly necessary, a maximum of 1 parent or supervisor may come along. Please report this in advance.
 • Leave the practice as soon as possible after treatment. We will contact you by email or telephone to schedule a follow-up appointment.
 • The toilet is closed to patients. Please take this into account.
 • Clean (brush, stoker, brush) your teeth before your visit to the dentist.
 • We may ask you to rinse with hydrogen peroxide prior to your treatment.
 • We still don't shake hands and welcome you with a smile.
 • Please follow any instructions from the staff.
 • In the treatment room we adhere - as you are used to us - to the Infection Prevention Directive in Oral Care Practices and we have also taken additional hygiene measures.
 • It is possible that your appointment has been canceled in the past period, you can contact us to schedule a new appointment.

Finally, we have only been open for emergency treatment in the past 1.5 months. We had to move forward all regular treatments. That means that we currently have very full agendas. Please note that you will have to wait a bit longer to schedule an appointment.