tahij-news

Naar homepage Tandarts aan het IJ Van Diemenstraat 88 | Houthavens A'dam | Emergency😱 | Contact

Voldoende bewegen is óók belangrijk voor je tanden!

20-06-21

Tanden en tandvlees zouden afgelopen jaar zwaar te lijden hebben gehad onder de coronacrisis. Het zou te wijten zijn aan de giftige stoffen die we door het dragen van mondkapjes inademen, aan uitgestelde tandartsbezoeken uit angst voor besmettingen, en door het verlies van rust en regelmaat zou ook nog eens het tandenpoetsen erbij ingeschoten zijn. Is het zo slecht gesteld met onze gebitten door corona?

Lees meer...

Mondzorgkosten

28-04-21

Op de tandartsrekening staan alle handelingen die de tandarts heeft uitgevoerd tijdens uw bezoek. Deze handelingen heten prestaties. In Nederland hebben alle prestaties een eigen code. Zo’n code bestaat uit een letter en twee of drie cijfers. Als u wilt weten wat de codes betekenen, dan bent u op Mondzorgkosten aan het juiste adres.

Dinsdag 27 april 2021 Koningsdag

26-04-21

Dinsdag 27 april as vieren wij op gepaste wijze Koningsdag en is de praktijk gesloten!

Afsluiting Westerdoksluis (S100) vanaf 28 april 2021

26-04-21

Van 28 april t/m 28 mei 2021 is de Westerdoksluis (witte oudere brug/sluis net voor IJDOK) afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, fietsers, voetgangers en vaarverkeer.

Rolstoelgebruikers kunnen wel oversteken onder strikte begeleiding van een verkeersregelaar. Dit is een alternatief voor de omleiding via de vrij steile Han Lammersbrug (richting Haarlemmerstraat).

Buslijnen 48 en 248, nood- en hulpdiensten kunnen gebruik blijven maken van de brug.

Er zijn omleidingsroutes voor weg- en vaarverkeer, voor meer info: www.amsterdam.nl/westerdoksluis.

Meer informatie over mondzorgkosten?

01-02-21

Avondbehandeling en Avondklok

26-01-21

Vanaf zaterdag 23 januari 2021 is de avondklok tijdelijk een feit geworden.

Mocht u een avondafspraak bij ons hebben dan vragen wij u rekening te houden met het navolgende:

Patiënten die een afspraak hebben voor een (spoed)behandeling wanneer de avondklok actief is moeten op weg naar de praktijk en op weg naar huis een formulier ‘Eigen verklaring avondklok’ bij zich hebben én de afspraakbevestiging van hun behandelaar kunnen laten zien (bijvoorbeeld in mail of app). Alleen in die situaties waarin in redelijkheid niet verlangd mag worden dat iemand deze documenten bij zich draagt, mag iemand zonder papieren de straat op.

Formulieren kunnen zowel fysiek als digitaal getoond worden. Beide formulieren (en ook de afspraakbevestiging) mogen op de telefoon getoond worden; ze hoeven dus niet uitgeprint te worden. Ondertekenen hoeft dan niet.

Formulier Eigen verklaring avondklok


As of Saturday 23 January 2021, the curfew has temporarily become a reality.

If you have an evening appointment with us, we ask you to take into account the following:

Patients who have an appointment for (emergency) treatment when the curfew is active should be able to carry a form 'Own declaration curfew' on the way home and can show their practitioner's appointment confirmation (e.g. in mail or app). Only in those situations where a person cannot reasonably be required to carry these documents, a undocumented person is allowed to take to the streets.

Forms can be shown both physically and digitally. Both forms (as well as the appointment confirmation) may be displayed on the phone; so they don't have to be printed out. You don't have to sign.


Kerstsluiting 2020

15-12-20

Tandarts aan het IJ is ivm kerst en nieuwjaar gesloten van woensdag 23 december 2020 t/m 3 januari 2021.

Op maandag 4 januari is de praktijk weer geopend vanaf 08:00 uur en alle berichten in behandeling genomen. Indien gewenst kunt u een mail sturen naar receptie@tandartsaanhetij.nl.

Voor spoedeisende mondzorg kunt u dag en nacht terecht bij de spoedpraktijk van het OLVG, telefoonnummer: 0900-8602 of het Slotervaartziekenhuis, telefoonnummer: 020-7234848.

Wij wensen u, ondanks de bijzondere periode waar we ons nu met zijn allen in bevinden, liefdevolle en warme feestdagen!

Team Tandarts aan het IJ

Christmas Closure 2020

Tandarts aan het IJ is closed from Wednesday 23 December 2020 to 3 January 2021 due to Christmas and New Year.

On Monday 4 January, the practice will be open again from 08:00am and all messages will be processed. If desired, you can send an email to receptie@tandartsaanhetij.nl.

For emergency oral care, you can go day and night to the emergency practice of the OLVG, telephone number: 0900-8602 or Slotervaartziekenhuis, telephone number: 020-7234848.

We wish you, despite the special period we are now all in, loving and warm holidays!

Team Tandarts aan het IJ!

Corona toespraak 14 december 2020

15-12-20

Minister-president Rutte heeft tijdens de toespraak van 14 december 2020 benoemd dat de medische contactberoepen, zoals tandartsen en mondhygiënisten, zorg mogen blijven verlenen.

Tandarts aan het IJ blijft geopend en uw afspraken blijven onveranderd. De extra maatregelen worden aangehouden, wij verzoeken u vriendelijk deze door te nemen, voor uw afspraak.

Hieronder treft u nogmaals de maatregelen en onze nieuwe manier van werken aan:

Graag voor uw afspraak de toegestuurde vragenlijst invullen en retourneren. Deze treft u aan in de afspraakbevestiging en herinnering. Zowel de anamnese als de coronavragenlijst.

Kunt u alle vragen beantwoorden met NEE en de laatste met JA, dan kan uw antwoord doorgaan. Beantwoordt u één of meerdere vragen met JA, dan vragen wij u telefonisch contact met ons op te nemen. Wij geven u dan verdere instructies.

Kom niet te vroeg op uw afspraak. Zo voorkomen we drukte inde wachtkamer. Is het te druk in de wachtkamer, dan kan de receptioniste u verzoeken om in de centrale receptie van HNK te wachten.

Kom alleen naar uw afspraak. Indien jonger dan 13 jaar of invalide, dan maximaal 1 begeleider.

Voordat u de behandelkamer ingaat, vragen wij u uw handen contactloos te desinfecteren, met huidvriendelijke lotion. Wij hebben een handsfree desinfectant in de wachtkamer.

Verlaat de praktijk zo spoedig mogelijk na de behandeling.

In de wachtruimte en tijdens de afspraken houden we met elkaar zo goed mogelijk de 1.5 meter afstand die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd.

In de behandelkamer wordt de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken strikt gehanteerd (zoals gebruikelijk).

Het kan zijn dat wij u vragen om te spoelen met waterstofperoxide, voorafgaand aan uw behandeling.

De poetshoek is gesloten, poets uw tanden van te voren.

Helaas schudden wij nog steeds geen handen, uiteraard verwelkomen wij u met een glimlach.


Tot ziens in goede gezondheid, team Tandarts aan het IJ!


During the speech of 14 December 2020, Prime Minister Rutte stated that medical contact professions, such as dentists and dental hygienists, should continue to provide care.

Tandarts aan het IJ remains open and your appointments remain unchanged. The extra measures are maintained, we kindly ask you to review them, before your appointment.


Below you will once again find the measures an our new way of working on:

Please complete and return the sent questionnaire for your appointment. This can be found in the appointment confirmation and reminder. Both the history and the corona questionnaire.

If you can answer all questions with NO and the last with YES, your answer can continue. If you answer one or more questions with YES, we ask you to contact us by phone. We will give you further instructions.

Don't come too early on your appointment. This way we avoid crowds in the waiting room. If it is too busy in the waiting room, the receptionist can ask you to wait in the central reception of HNK.

Just come alone to your appointment. If under 13 years of age or disabled, then a maximum of 1 companion.

Before you enter the treatment room, we ask you to disinfect your hands contactlessly, with skin-friendly lotion. We have a hands-free disinfectant in the waiting room.

Leave the practice as soon as possible after treatment.

In the waiting area and during the appointments we keep as much as possible the 1.5 meters distance recommended by the Government.

In the treatment room, the Infection Prevention In Oral Care Practices Directive is strictly applied (as usual).

We may ask you to rinse with hydrogen peroxide prior to your treatment.

The brushing counter is closed, brush your teeth in advance.

Unfortunately we still do not shake hands, of course we welcome you with a smile.


See you in good health, team Tandarts aan het IJ!